Location Barcelona
Name of the INICIATIVE NEW REGULATION IN CITIZEN PARTICIPATION
Field
Goals L’Ajuntament de Barcelona, donant resposta a una demanda ciutadana i política, ha engegat un procés participatiu per  canviar les normes que regulen la participació ciutadana. El procés està impulsat per una comissió formada per tots els grups municipals del consistori, entitats i experts.

La Comissió de govern ha aprovat el projecte de reglament iniciant el tràmit per a la seva aprovació proposta de normativa de Normes Reguladores de Participació Ciutadana.

S’ha aprovat en la Comissió de Presidència el text inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

Un cop la Comissió de Presidència aprovi la proposta, aquesta se sotmetrà a exposició pública per un període de 3 mesos.

La normativa vigent en matèria de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar l’any 2002. En aquell moment, aquesta normativa era prou innovadora, però cal adaptar-la als canvis socials i tecnològics importants que s’han produït en els darrers anys a la societat.

Paral·lelament, la ciutadania, cada vegada més, demana intervenir activament en les decisions de l’Administració i en el disseny de les polítiques públiques, sobretot les que li són més properes.

L’any 2013-2014, es va dur a terme un procés de revisió de la normativa per adequar-la a la realitat social, que no va arribar a aprovar-se en el Plenari per manca de consens polític. Algunes de les entitats que van participar en aquell procés han sol·licitat a l’Ajuntament reemprendre un procés participatiu de revisió de la normativa, i, fent-se ressò d’aquestes demandes, s’ha iniciat aquest procés.

Aquest és un procés que requereix un consens ciutadà i polític, i per això s’ha format una comissió impulsora àmplia i representativa, en què són presents els grups polítics del consistori, entitats de segon grau i reconegudes persones expertes en la matèria.

 

Highlight programs / initiatives Article 79

Cessió d’espais públics i d’espais informatius als mitjans de comunicació

1. L’Ajuntament ha de reservar espais públics gratuïts perquè els grups municipals, les entitats interessades, i, si escau, la Comissió Promotora, hi puguin col·locar informació sobre la consulta, ha de facilitar locals i espais, també gratuïts, perquè s’hi puguin fer actes de campanya i debat i ha de fer pública aquesta informació.

2. Les regles específiques de la consulta han de determinar els termes en què s’han de concedir espais gratuïts en els mitjans de difusió municipals afectats.

3. Durant el període de debat públic, els mitjans de comunicació municipals han de respectar els principis de pluralisme polític i social, neutralitat i igualtat d’oportunitats respecte a les posicions defensades sobre la consulta. Qualsevol decisió que no respecti aquests principis pot ser posada en coneixement de la Comissió de Seguiment de la consulta regulada als articles 88 i següents d’aquest Reglament.

 

Capítol 9

L’enfortiment comunitari

 

Article 109

La gestió cívica d’equipaments i serveis municipals

1. Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals, o participar en nom de l’Ajuntament en la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui a altres administracions públiques.

Aquestes entitats poden col·laborar mitjançant les seves activitats i projectes a l’exercici de competències municipals. També poden col·laborar en la gestió de serveis i equipaments de titularitat d’altres administracions públiques.

2. La gestió cívica voluntària de competències municipals es pot utilitzar per a les activitats i els serveis susceptibles de gestió indirecta. Té sempre caràcter no lucratiu i s’adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o similars.

3. La gestió cívica comporta l’obligació de destinar al programa o a l’equipament gestionat la totalitat dels beneficis que s’hi puguin produir.

4. S’ha de facilitar i promoure la concertació amb el teixit associatiu per a la gestió dels programes sectorials o equipaments que determini l’Ajuntament, incloent la possibilitat de cogestió mitjançant l’establiment de convenis, i cal vetllar per garantir l’accés universal i la qualitat dels serveis.

En fixar els termes de la concertació, s’ha de determinar les condicions de la gestió, concretar, en l’aplicació de l’apartat 3, la destinació correcta dels beneficis econòmics que s’hi puguin generar i regular la composició i les funcions de la comissió ciutadana de seguiment de la qual han de formar part els usuaris i usuàries. També s’ha de determinar en aquest moment la manera d’elegir els usuaris i les usuàries membres d’aquesta comissió.

 

Article 110

Facilitació de la declaració d’utilitat pública

L’Ajuntament pot proposar a l’administració o administracions competents que determinades entitats siguin declarades d’utilitat pública o d’interès social

Article 111

Suport tècnic a la participació

1. L’Ajuntament ha de facilitar els mitjans necessaris a les coordinadores i les federacions d’associacions per tal que puguin fer un seguiment autònom de temàtiques complexes o projectes de grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes per promoure els canals de participació previstos en aquest Reglament.

2. En aquests processos de participació es fomenta que els ciutadans no associats puguin disposar també de l’assessorament tècnic adequat per tal d’assegurar-ne la participació de qualitat i la formació necessària per al millor ús de la plataforma digital.

 

Year of beginning 2017
Economic resources
Political source Citizen participation regulation, 2017
Referents ÀREES MUNICIPALS Regidoria Ciutat Vella i Territori Comissionat de Participació i Democràcia Activa Direcció de Democràcia Activa Districte

 

Comments http://www.lavanguardia.com/politica/20170419/421840236680/barcelona-aprueba-inicialmente-el-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana.html

 

https://www.decidim.barcelona/processes/5

Address

Address:

Barcelona

GPS:

41.3851537315, 2.17370282531